ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

 

A NetCom Bt. által üzemeltetett netcom-bt.hu és a facebook.com/netcombt weboldalak (továbbiakban: NetCom oldalak) használata során a látogató személyes adatainak felhasználásáról és az adatok tárolásának idejéről szóló előzetes tájékoztató.

 

1. Szabályzat célja, definíciók

 

A NetCom Bt. (továbbiakban: Adatkezelő) adatai: székhely: 4337 Jármi Széchenyi u 55

Telephely: 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 38

cégjegyzékszám: 15-06-082446

adószám: 25657922-2-15

bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11744041-20010238 Adatvédelmi felelős: Dóczi István

 

Szerver és tárhely szolgáltató neve: MOBILX HUNGARY KFT.

Címe :Debrecen, Kossuth u 8.

E-mail cím:hello@mobilxcloud.hu,

Web cím: http://www.mobilxcloud.hu/rolunk/ .

 

Az Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) ismerteti és bemutatja az Adatkezelő adatkezelési elveit. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzat tartalmát és egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a NetCom oldalak-kal kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályok előírásainak.

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Szabályzat egyoldalú módosítására, a módosított Szabályzatot a NetCom oldalak-ban teszi közzé. A módosítást követően a NetCom oldalak használata a módosított Szabályzat

elfogadását jelenti.

 

1.1. A Szabályzatban használt kifejezések definíciói

 

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából a Személyes adatok feldolgozását végzi.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a Személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az Adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,

felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint az Érintett azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

 

Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

 

Adattörlés: a Személyes adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

Adatzárolás: a Személyes adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy

összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

 

Adatmegsemmisítés: a Személyes adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

Bűnügyi személyes adat: az Érintettel kapcsolatosan a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

 

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.

 

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

Hozzájárulás: az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó Személyes adatok teljes körű vagy csak egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

 

Különleges adat: az Érintettel kapcsolatosan a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a Bűnügyi személyes adat.

 

Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

 

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a

továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes adat az Adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel

helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;. Jelen Szabályzatban az Érintett azonos a NetCom oldalak Felhasználójával.

 

Tiltakozás: az Érintett megfelelő nyilatkozata, amellyel Személyes adatainak kezelését kifogásolja, az adatkezelés megszüntetését vagy a kezelt adatok törlését kéri.

 

1.2. Alapelveink

 

Az Adatkezelő alapvető célja az Érintett Személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartjuk az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és a Személyes adatokhoz kapcsolódó alkotmányos alapjogát. Ezért a rendelkezésünkre bocsátott Személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely ezen adatok biztonságát garantálja.

 

Személyes adat akkor kezelhető:

 • ha ahhoz az Érintetthozzájárul,
 • azt törvénykötelezi,
 • a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben a helyi önkormányzat rendelete

 

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges egyúttal a törvényes képviselőjének hozzájárulása is, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 2:14.§(2) és 2:22.§(2) bekezdés).

 

Az Adatkezelésnek minden szakaszában Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Csak olyan Személyes adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának

 

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 

A Személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző Adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az Érintett ahhoz hozzájárult vagy törvény azt megengedi, és ha az Adatkezelés feltételei minden egyes Személyes adatra nézve teljesülnek.

 

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az Érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell, de erre a tényre azonban az Érintett figyelmét fel kell hívni.

 

A kezelt Személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes éstörvényes;
 • pontosak, teljesek, és ha szükségesidőszerűek;
 • tárolásukmódja alkalmas arra, hogy az Érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

Az Érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen

 • az Adatkezelés céljáról ésjogalapjáról,
 • az Adatkezelésre és az Adatfeldolgozásra jogosultszemélyéről,
 • az Adatkezelésidőtartamáról,
 • illetve arról, hogy kik ismerhetik meg azadatokat,
 • valamint az Érintett Adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslatilehetőségeire.

 

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

 

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – Harmadik országban lévő Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az Érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a Harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a Személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló Adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság

területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

Nem gyűjtünk Különleges adatokat és Bűnügyi személyes adatokat.

 

1.3. Az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok

 

 1. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban: Adatvédelmi Törvény);

 

 1. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

 

 1. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 

2. Adatkezelés célja, jogcíme és időtartama; a Személyes adatok köre

 

Az Érintettel kapcsolatos minden adat kezelése az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

A NetCom oldalak használata során technikai okból és a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából az Adatkezelő rögzítheti

 • az Érintett IPcímét,
 • a látogatásidőpontját
 • és a megtekintett oldalcímét-t.

 

A Felhasználók adataiból az általánosan ismert statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket Az Adatkezelő korlátlan ideig megőrizheti úgy, hogy azokból nem lehet az Érintett személyére vonatkozó semminemű következtetést levonni. Az ilyen statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az Érintett személyére vonatkozó információtól megfosztva adunk át. A NetCom oldalakban gyűjtött Személyes adatokat más forrásból származó adatokkal nem kapcsoljuk össze.

 

A NetCom oldalak kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató

hivatkozásokat tartalmaznak. Ezen szervereken történő Adatkezelésről az szervert üzemeltető Adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani, azokért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató kizárólag aggregált adatok elérhetőségét biztosítja, ezen Adatkezelők Személyes adatokhoz nem férnek hozzá.

 

A NetCom oldalak szolgáltatásai, különösen a megrendelés, regisztrációhoz kötöttek, amely nélkül aktív tevékenységre, megrendelésre nincs lehetőség.

 

2.1. A személyes adatok köre

 

Az Adatkezelő a regisztrációs adatbázisban az Érintett

 • felhasználóinevét,
 • a megadottjelszavát,
 • kapcsolattartó (k) vezeték- és keresztnevét,
 • email címét vagycímeit,
 • telefonszámát vagycímeit,
 • szállítási- és számlázási címét vagycímeit,
 • a regisztrációidőpontját,
 • a regisztrációkori IPcímét,
 • bankszámlaszámát,
 • adószámát
 • Hírlevél feliratkozást

kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez, a számlázáshoz, a házhoz szállításhoz és a szavatossági igényekhez kapcsolódó ügyintézéshez.

 

A Hírlevél tartalma esetenként és Érintettekként eltérő lehet. A Hírlevélben lehetőség van a további küldés letiltására és leiratkozásra. A leiratkozás az Adatkezelő e-mail címére küldött email-lel is kérhető.

 

A Személyes adatok többségének módosítását a NetCom oldalakban, a netcom-bt.hu domain alatt a bejelentkezést követően el lehet végezni. Az adatok esetleges törlését az Érintett az Adatkezelő email címére küldött elektronikus levéllel kezdeményezheti. Az adatok törlésére akkor van lehetőség, ha az Érintettnek nincs

folyamatban levő ügye, különösen kifizetetlen számlája, folyamatban levő megrendelése vagy még le nem zárult jótállási idejű megrendelt terméke, illetve a számlázási adatokkal kapcsolatosan az Adatkezelés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kötelező.

 

Az Adatkezelő alkalmanként, a NetCom oldalakhoz működéséhez szorosan kapcsolódó értesítő üzeneteket küldhet, függetlenül attól, hogy az Érintett a Hírlevélre feliratkozott vagy sem.

 

A megrendelések adatait a későbbi szavatossági igények kezelése érdekében a Szolgáltató az adatbázisból nem törli.

 

Hivatalos kapcsolatfelvétel: az Adatkezelő közzétett email címére a név, email cím, rendelési szám (ha van) és az üzenet elküldésével lehet az Szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket az Szolgáltató csak

rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja. A fel nem sorolt Adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt (Be. 71. §). Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – Személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a

tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

 

Az Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri (kivéve az előbb felsorolt eseteket), az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 

A z Adatkezelős a helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

2.2. A Személyes adatok tárolásának módja, az Adatkezelés biztonsága

 

A NetCom oldalakat kiszolgáló szerverek a MOBILX HUNGARY KFT. tulajdonában van.

 

Tájékoztatjuk a Érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen

tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

 

3. Cookie (süti) kezelés

 

A cookie (süti) egy rövid szöveges fájl, amelyet a NetCom oldalak vagy vele együttműködő külső fél küld el az Érintett böngészőjébe és az Érintett böngészője tárol el az Érintett eszközén a böngésző beállításainak megfelelően. A cookie-kat az Adatkezelő nem tárolja.

 

Az Adatkezelő által elhelyezett ún. belső cookie-k lehetővé teszik a NetCom oldalak szolgáltatásainak használatát, a regisztrációt és a megrendelés leadását. A belső cookie-k nélkül a weboldal nem használható.

 

A nem az Adatkezelő által elhelyezett ún. külső cookie-k megjegyzik az Érintett látogatásával kapcsolatos információkat, például a használt nyelvet, korábbi látogatást és egyéb beállításokat.

 

Az Adatkezelő, mint technikai közreműködő biztosíthatja, hogy a NetCom oldalak látogatása során az

Adatkezelővel együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc., ún. külső cookie-k segítségével tárolják az Érintett látogatásával kapcsolatos információkat, például a használt nyelvet, korábbi látogatást és egyéb beállításokat és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg az Érintettnek.

 

A cookie-t az Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a Felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat.

 

A cookie-k tárolási ideje jellemzően 30 nap, egyes cookie-k ennél korábban is lejárhatnak, illetve az Érintett törléséig az Érintett gépén maradhatnak.

 

A cookie-k felett az Érintett teljes mértékben rendelkezik az Adatkezelőnek adott önkéntes hozzájárulásával és a böngészőjének cookie-kra vonatkozó beállításaival. Ha az Érintett szeretné visszavonni a megadott hozzájárulását, akkor a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.

 

Az Érintett a böngészőjének súgó menüpontjában részletes tájékoztatást talál a cookie-k kezelésével, törlésével és letiltásával kapcsolatban.

 

4. Adattovábbítás

 

Az Adatkezelő az alvállalkozói részére továbbítja az Érintett Személyes adatait. Szállítmányozó 1:

Adatkezelő neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Címe: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Továbbított adatok köre: név, szállítási cím, telefonszám, megrendelt termék termékcsoportja és rendelési érték, számlaszám

Adattovábbítás célja: házhoz szállítás

 

Szállítmányozó 2:

 

Adatkezelő neve: Magyar Posta Zrt.

Továbbított adatok köre: név, szállítási cím, telefonszám, megrendelt termék termékcsoportja és rendelési érték Adattovábbítás célja: házhoz szállítás

 

 

 

 

 

5. Jogorvoslati lehetőségek

 

Az Érintett tiltakozhat Személyes adatának kezelése ellen, ha a Személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként

törvény lehetővé teszi.

 

Az Adatkezelő az Adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a Tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban

tájékoztatja. Amennyiben a Tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az Adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és Adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a Tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a Tiltakozással érintett Személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül -, illetve a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatát nem törölheti, ha az Adatkezelést törvény rendelte el. Az Személyes adat azonban nem továbbítható az Adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a Tiltakozással, illetőleg a bíróság a Tiltakozás jogosságát megállapította.

 

A Szolgáltató az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Web: http://www.naih.hu

 

 

Mátészalka, 2016 szeptember. 13

 

 

Dóczi István Ügyvezető