ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A NetCom Bt. által üzemeltetett netcom-bt.hu és a facebook.com/netcombt weboldalak (továbbiakban: NetCom
oldalak) használata során a látogató személyes adatainak felhasználásáról és az adatok tárolásának idejéről
szóló előzetes tájékoztató.

1. Szabályzat célja, definíciók
A NetCom Bt. (továbbiakban: Adatkezelő) adatai:
székhely: 4337 Jármi Széchenyi u 55
Telephely: 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 38
cégjegyzékszám: 15-06-082446
adószám: 25657922-2-15
bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11744041-20010238
Adatvédelmi felelős: Dóczi István

Az Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) ismerteti és bemutatja az Adatkezelő adatkezelési
elveit. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzat tartalmát és egyúttal kötelezettséget vállal
arra, hogy a NetCom oldalak-kal kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályok előírásainak.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Szabályzat egyoldalú módosítására, a módosított Szabályzatot a NetCom
oldalak-ban teszi közzé. A módosítást követően a NetCom oldalak használata a módosított Szabályzat
elfogadását jelenti.

1.1. A Szabályzatban használt kifejezések definíciói
Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely az Adatkezelő megbízásából a Személyes adatok feldolgozását végzi.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely a Személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az Adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése
és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint az Érintett azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujjvagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
Adattörlés: a Személyes adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.
Adatzárolás: a Személyes adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy
összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.
Adatmegsemmisítés: a Személyes adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése.
Bűnügyi személyes adat: az Érintettel kapcsolatosan a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a
bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a
bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az
érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más
állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
amely vagy aki nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Hozzájárulás: az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása,
amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó Személyes adatok teljes körű vagy csak egyes
műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
Különleges adat: az Érintettel kapcsolatosan a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a
politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti
szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a
Bűnügyi személyes adat.
Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a
továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A
Személyes adat az Adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel
helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név,
azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;. Jelen Szabályzatban az Érintett azonos a NetCom
oldalak Felhasználójával.
Tiltakozás: az Érintett megfelelő nyilatkozata, amellyel Személyes adatainak kezelését kifogásolja, az
adatkezelés megszüntetését vagy a kezelt adatok törlését kéri.

1.2. Alapelveink
Az Adatkezelő alapvető célja az Érintett Személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartjuk az Érintettek
információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és a Személyes adatokhoz kapcsolódó alkotmányos
alapjogát. Ezért a rendelkezésünkre bocsátott Személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden
olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely ezen adatok biztonságát garantálja.
Személyes adat akkor kezelhető:
– ha ahhoz az Érintett hozzájárul,
– azt törvény kötelezi,
– a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben a helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges egyúttal a
törvényes képviselőjének hozzájárulása is, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló
regisztrációt céloz és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 2:14.§(2) és 2:22.§(2) bekezdés).
Az Adatkezelésnek minden szakaszában Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Csak olyan Személyes adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig.
A Személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző Adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az
Érintett ahhoz hozzájárult vagy törvény azt megengedi, és ha az Adatkezelés feltételei minden egyes Személyes
adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az Érintett kérelmére indult
eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell, de erre a tényre azonban az
Érintett figyelmét fel kell hívni.
A kezelt Személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
– felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
– pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek;
– tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az Érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Az Érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos
minden tényről, így különösen
– az Adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
– az Adatkezelésre és az Adatfeldolgozásra jogosult személyéről,
– az Adatkezelés időtartamáról,
– illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat,
– valamint az Érintett Adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától
függetlenül – Harmadik országban lévő Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az
Érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a Harmadik országban az átadott adatok
kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a Személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai
Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló Adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság
területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
Nem gyűjtünk Különleges adatokat és Bűnügyi személyes adatokat.

1.3. Az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban:
Adatvédelmi Törvény);
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2. Adatkezelés célja, jogcíme és időtartama; a Személyes adatok köre
Az Érintettel kapcsolatos minden adat kezelése az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
A NetCom oldalak használata során technikai okból és a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák
készítése céljából az Adatkezelő rögzítheti
– az Érintett IP címét,
– a látogatás időpontját
– és a megtekintett oldal címét-t.
A Felhasználók adataiból az általánosan ismert statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket Az
Adatkezelő korlátlan ideig megőrizheti úgy, hogy azokból nem lehet az Érintett személyére vonatkozó
semminemű következtetést levonni. Az ilyen statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az Érintett személyére
vonatkozó információtól megfosztva adunk át. A NetCom oldalakban gyűjtött Személyes adatokat más forrásból
származó adatokkal nem kapcsoljuk össze.
A NetCom oldalak kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató
hivatkozásokat tartalmaznak. Ezen szervereken történő Adatkezelésről az szervert üzemeltető Adatkezelők
tudnak részletes felvilágosítást nyújtani, azokért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató kizárólag
aggregált adatok elérhetőségét biztosítja, ezen Adatkezelők Személyes adatokhoz nem férnek hozzá.
A NetCom oldalak szolgáltatásai, különösen a megrendelés, regisztrációhoz kötöttek, amely nélkül aktív
tevékenységre, megrendelésre nincs lehetőség.

2.1. A személyes adatok köre
Az Adatkezelő a regisztrációs adatbázisban az Érintett
– felhasználói nevét,
– a megadott jelszavát,
– kapcsolattartó (k) vezeték- és keresztnevét,
– email címét vagy címeit,
– telefonszámát vagy címeit,
– szállítási- és számlázási címét vagy címeit,
– a regisztráció időpontját,
– a regisztrációkori IP címét,
– bankszámlaszámát,
– adószámát
– Hírlevél feliratkozást
kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez, a
számlázáshoz, a házhoz szállításhoz és a szavatossági igényekhez kapcsolódó ügyintézéshez.
A Hírlevél tartalma esetenként és Érintettekként eltérő lehet. A Hírlevélben lehetőség van a további küldés
letiltására és leiratkozásra. A leiratkozás az Adatkezelő e-mail címére küldött email-lel is kérhető.
A Személyes adatok többségének módosítását a NetCom oldalakban, a netcom-bt.hu domain alatt a
bejelentkezést követően el lehet végezni. Az adatok esetleges törlését az Érintett az Adatkezelő email címére
küldött elektronikus levéllel kezdeményezheti. Az adatok törlésére akkor van lehetőség, ha az Érintettnek nincs
folyamatban levő ügye, különösen kifizetetlen számlája, folyamatban levő megrendelése vagy még le nem zárult
jótállási idejű megrendelt terméke, illetve a számlázási adatokkal kapcsolatosan az Adatkezelés a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kötelező.
Az Adatkezelő alkalmanként, a NetCom oldalakhoz működéséhez szorosan kapcsolódó értesítő üzeneteket
küldhet, függetlenül attól, hogy az Érintett a Hírlevélre feliratkozott vagy sem.
A megrendelések adatait a későbbi szavatossági igények kezelése érdekében a Szolgáltató az adatbázisból nem
törli.
Hivatalos kapcsolatfelvétel: az Adatkezelő közzétett email címére a név, email cím, rendelési szám (ha van) és az
üzenet elküldésével lehet az Szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket az Szolgáltató csak
rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja.
A fel nem sorolt Adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt (Be. 71. §). Az Adatkezelő a hatóságok részére –
amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – Személyes adatot csak annyit és olyan
mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által
feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről
(székhelyéről) és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a
tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem
nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

2.2. A Személyes adatok tárolásának módja, az Adatkezelés biztonsága
A NetCom oldalakat kiszolgáló szerverek a MOBILX HUNGARY KFT. tulajdonában van.
Tájékoztatjuk a Érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp,
stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen
tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

3. Adatfeldolgozók megnevezése:
Szerver és tárhely szolgáltató :
neve: MOBILX HUNGARY KFT.
Címe :Debrecen, Kossuth u 8.
E-mail cím: cloud@mobilx.hu
Web cím: https://www.mobilxcloud.hu/kapcsolat/
Hirdetések megjelenítése:
Facebook
Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay Dublin 2, Ireland Adószám: IE9692928F
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
Google
Ireland, Ltd. Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland, Adószám: IE 6388047V
Futárszolgálatok:
Szállítmányozó 1:
Adatkezelő neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Címe: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Továbbított adatok köre: név, szállítási cím, telefonszám, megrendelt termék termékcsoportja és rendelési érték,
számlaszám
Adattovábbítás célja: házhoz szállítás
Szállítmányozó 2:
Adatkezelő neve: Magyar Posta Zrt.
Továbbított adatok köre: név, szállítási cím, telefonszám, megrendelt termék termékcsoportja és rendelési érték
Adattovábbítás célja: házhoz szállítás
Könyvelő:
Adó-Joker 97 Kft.
Cím: 4700 Mátészalka, Szalkay László utca 7.
Az Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri (kivéve az előbb felsorolt
eseteket), az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A z Adatkezelős a helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az
adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az
érintett jogos érdekét nem sérti.

4. Cookie (süti) kezelés
A cookie (süti) egy rövid szöveges fájl, amelyet a NetCom oldalak vagy vele együttműködő külső fél küld el az
Érintett böngészőjébe és az Érintett böngészője tárol el az Érintett eszközén a böngésző beállításainak
megfelelően. A cookie-kat az Adatkezelő nem tárolja.
Az Adatkezelő által elhelyezett ún. belső cookie-k lehetővé teszik a NetCom oldalak szolgáltatásainak
használatát, a regisztrációt és a megrendelés leadását. A belső cookie-k nélkül a weboldal nem használható.
A nem az Adatkezelő által elhelyezett ún. külső cookie-k megjegyzik az Érintett látogatásával kapcsolatos
információkat, például a használt nyelvet, korábbi látogatást és egyéb beállításokat.
Az Adatkezelő, mint technikai közreműködő biztosíthatja, hogy a NetCom oldalak látogatása során az
Adatkezelővel együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc., ún. külső cookie-k segítségével
tárolják az Érintett látogatásával kapcsolatos információkat, például a használt nyelvet, korábbi látogatást és
egyéb beállításokat és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg az Érintettnek.
A cookie-t az Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k
alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a Felhasználó a Google által megjelenített
hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által
elhelyezett cookie-kat.
A cookie-k tárolási ideje jellemzően 30 nap, egyes cookie-k ennél korábban is lejárhatnak, illetve az Érintett
törléséig az Érintett gépén maradhatnak.
A cookie-k felett az Érintett teljes mértékben rendelkezik az Adatkezelőnek adott önkéntes hozzájárulásával és a
böngészőjének cookie-kra vonatkozó beállításaival. Ha az Érintett szeretné visszavonni a megadott
hozzájárulását, akkor a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.
Az Érintett a böngészőjének súgó menüpontjában részletes tájékoztatást talál a cookie-k kezelésével, törlésével
és letiltásával kapcsolatban.

5. Jogorvoslati lehetőségek
Az Érintett tiltakozhat Személyes adatának kezelése ellen, ha a Személyes adatok kezelése (továbbítása)
kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve,
ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként
törvény lehetővé teszi.
Az Adatkezelő az Adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a Tiltakozást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja. Amennyiben a Tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az Adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt
és Adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a Tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a Tiltakozással érintett Személyes adatot korábban továbbította,
és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet az ellen – annak közlésétől
számított 30 napon belül -, illetve a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron
kívül jár el.
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatát nem törölheti, ha az Adatkezelést törvény rendelte el. Az Személyes
adat azonban nem továbbítható az Adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a Tiltakozással, illetőleg a
bíróság a Tiltakozás jogosságát megállapította.
A Szolgáltató az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a
károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://www.naih.hu
Mátészalka, 2018.05.25
Dóczi István
Ügyvezető